فرا خوان شرکت در رویداد "نشست هم اندیشی شتابدهندها"


معرفی رویداد:

در این نشست هم اندیشی،نهادهای سیاست گذار و دولتی ، سرمایه گذاران ،صندوق های ریسک پذیر و مراکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان حلقه های اکو سیستم اقتصاد دانش بنیان که نقش اساسی در تحقق ماموریت های شتابده ندها دارند گرد هم می آیند. هدف از نشست نیز معرفی شتابدهنده ها ، اهداف آنها و فرایند شتابدهی به نوآوران و فناوران می باشد .همچنین طرح دغدغه ها و مشکلات شتاب دهی وهم اندیشی برای حل مشکلات و کار آمد کردن عملکرد شتابدهند ها از دیگر اهداف نشست می باشد. نشست هم اندیشی شتابدهنده ها همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی " RINOTEX2017" و در قالب برنامه های ذیل برگزار خواهد شد.

سخنرانی ها و نشستها

- معرفی شتابدهنده ها و نقش آنها در اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان
- ارائه گزارش عملکرد شتابدهنده ها
- طرح دیدگاههای نهاد های سیاستگذار در خصوص فرایند شتاب دهی
- طرح دغدغه های سرمایه گذاران در تعامل با شتابدهنده ها
- طرح دغدغه های صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر در تعامل با شتاب دهنده ها
- معرفی وقف علم و فناوری و نقش خیرین درپشتیبانی از شتابدهنده ها
- طرح نیاز و دغدغه های استارت آپها در فرآیند شتاب دهی


شرایط ثبت نام دررویداد:

شرکت در رویداد با دعوت مسئولین مربوطه صورت خواهد گرفت.


مسئول برگزاری رویداد:

سرکارخانم دلجوان جانشین محترم مرکز نخبگان شهید فهمیده مسئول برگزاری رویداد می باشد .