فراخوان شرکت در رویداد "جشنواره مرزبانی هوشمند"


معرفی رویداد:

جشنواره انتخاب برترین طرح مرزبانی هوشمند با هدف شناسایی ایده و طرحهایی که در حوزه مرزبانی هوشمند در پنجمین نمایشگاه شرکت می کنند و تجلیل از آنها وحمایت از نمونه سازی و تولید صنعتی طرحهای مذکور همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی " RINOTEX2017"برگزار خواهد شد.
در این جشنواره، طرح های شرکت کننده در جشنواره توسط هیات داروری مورد ارزیابی قرار گرفته و به طرح های اول تا سوم به ترتیب ، سی میلیون ریال ، بیست میلیون ریال و ده میلیون ریال جایزه اعطا یم شود. همچنین طرح ها و ایده های برتر بر ای نمونه سازی و تجاری سازی مورد حمایت قرار می گیرند.

شرایط ثبت نام دررویداد:

برای شرکت در جشنواره لازم است صاحبان ایده، نوآوران و فناوران شرکت کننده در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گزینه مربوطه در فرم ثبت نام که نشاندهنده ارتبط طرح خود به حوزه مرزبانی هوشمند و تمایل در جشنواره می باشد را علامت بزنند. همچنین بایستی کلیات طرح خود را جهت داوری به آدرس RINOTEXTABRIZ@YAHOO.COM ایمیل نمایند.


مسئول برگزاری رویداد:

جناب آقای دکتر فرزاد ریاست محترم مرکز نخبگان شهید فهمیده مسئول برگزاری رویداد می باشد و متقاضیان شرکت در رویداد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 09123237188 تماس بگیرند.