سوالات متداول
1.در صورت عدم حضور در نمایشگاه امکان شرکت در بخش جشنواره وجود دارد یا نه؟
در صورت عدم حضور در نمایشگاه طرحها برای داوری ارسال نخواهد شد و حضور در بخش جشنواره امکان پذیر نمی باشد.
2-در صورت انصراف و عدم حضور در نمایشگاه و جشنواره امکان استرداد هزینه های پرداختی وجود دارد؟
3-آیا اسکان رایگان می باشد؟ اسکان در حد اقامتگاه دانشجویی قابل تامین می باشد ولی مکانهای دیگری برای اسکان صاحبان فناوری تعیین شده است که هزینه آنها اعلام خواهد شد، شما می توانید با مراجعه به سایت نسبت به ثبت نام مکان اسکان خود اقدام نمایید ضمناً برای هر طرح یک نفر اسکان در نظر گرفته شده است چنانچه صاحب طرح به همراه پدر و مادر و یا بستگان درجه اول حضور یابند برای هماهنگی با بخش مدیریت اسکان، خانم..............................شماره......................................باید تماس بگیرند.
4-آیا میز و صندلی و لوازم دیگری برای صاحبان فناوری در نظر گرفته شده است؟
امکان واگذاری میز و صندلی برای هر طرح وجود ندارد و صاحبان فناوری می توانند از شرکتهای مستقر در حوزه نمایشگاه وسایل مورد نیاز را کرایه نمایند.
5-آیا برای ثبت نام طرح ها در کتابچه نیاز به به پرداخت هزینه می باشد؟
برای درج نام طرحها در کتابچه نمایشگاه نیاز به پرداخت هزینه ای از طرف صاحب طرح نمی باشد.
اما برای خرید برخی از ویژه نامه ها، روزنامه ها، نشریات و کتابچه هایی که بصورت جانبی و مستقل از سوی دبیرخانه نمایشگاه چاب و عرضه می شود می بایست هزینه پرداخت گردد و این امر بصورت مستقل و توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و هیچ ارتباطی با دبیرخانه نمایشگاه ندارد.
6- تحویل غرفه ها چه زمانی می باشد؟ برای افرادی که غرفه آرایی خواهند کرد سه روز قبل از شروع نمایشگاه غرفه تحویل داده خواهد شد و برای سایر افراد یک روز قبل از شروع نمایشگاه.
7-ساعات شروع مراسم اختتامیه و افتتاحیه نمایشگاه؟
8- تخلیه غرفه ها چه زمانی خواهد بود؟ زمان تخلیه نمایشگاه روز 25 آبان ماه خواهد بود و امکان تخلیه در روز آخر نمایشگاه مقدور نمی باشد