عنوان زون:فناوری های مدیریت واحد شهری
مسئول زون جانشین زون
نام ونام خانوادگی:

شماره تماس:

سمت/ سازمان:
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

سمت/سازمان
توضیحات زون:
چگونگی ثبت نام:

برای ثبت نام در این بخش با مراجعه به آدرس www.rinotex.ir/Forms/Register.aspx و تکمیل اطلاعات بر اساس نوع شخص می توانید طرح یا طرح های خود را بر اساس شرایط و راهنمای موجود در سامانه ثبت و در نمایشگاه جشنواره پس از پرداخت هزینه مصوب حضور یابند.

پوستر نمایشگاه

دانلود پوستر