با توجه به هماهنگی های صورت گرفته امکان اسکان فناوران خارج استانی به صورت رایگان و در حد امکانات دانشجویی فراهم گردیده است لذا خواهشمند است برای هماهنگی های بیشتر و ثبت نام جهت اسکان با آقای اکبرپور به شماره ۰۹۰۵۸۹۷۴۵۳۰ تماس حاصل فرمائید.همچنین هتل های طرف قرارداد نمایشگاه در تصویر درج گردیده!

شماره تماس (کد شهر 041-) درصد تخفیف قیمت اصلی نام هتل
33366590   50 یک تخته:387000تومان دو تخته:600000تومان سه تخته:756000تومان گسترش تبریز
33341081 30 یک تخته: 3820000 دو تخته:5950000 سه تخته:7500000 بین المللی تبریز
33807822 30 یک تخته:4850000 دو تخته:6500000 پارس ائل گلی تبریز
35238830   25 دو تخته:4250000 سه تخته:5350000 استقبال تبریز  
35559053 10 یک تخته:1500000 دوتخته:2000000 سه تخته:3000000 آذربایجان تبریز
34459502 25 یک تخته:1920000 دو تخته:2960000 دریا تبریز
31010000 30 یک تخته: 7300000 دو تخته:9200000   لاله پارک تبریز
35531212 25   یک تخته:3000000 دو تخته:4320000 سه تخته:5400000 آزادی تبریز
  33291424 42 یک تخته:3700000 دو تخته:5200000 سه تخته:7200000 شهریار تبریز
logo