ششمین جلسه هماهنگی های نمایشگاه

مهندس فرزین مقدم جانشین مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در ششمین جلسه هماهنگی نمایشگاه ششم از دبیران کمیته خواستار شد راهکار های خود را جهت کنترل هزینه های نمایشگاه پیش رو ارائه دهند