اولین نمایشگاه ، تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech در سال 1384 با حضور 159مجموعه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز به منظور ارائه و معرفی طرح ها، ایده ها و محصولات دانش محور از سوی شرکت کنندگان برگزار گردید.

ادامه

دومین نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران پس از یک وقفه 10 ساله در سال 1393 با حضور تقریبی 600 طرح فناورانه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید این دوره از نمایشگاه سازمان محور و توزیع طرح ها به صورت پراکنده انجام شده بود.

ادامه

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال 1394 برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش 970 طرح فناورانه  (70 طرح خارج استانی) حضور داشته برگزار گردید.

ادامه

چهارمین نمایشگاه در سال 1395 با حضور بیش از 1500 طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در 3 سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار 24 طرح از خارج کشور حضور یافتند. 

ادامه

پنجمین نمایشگاه در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس در سال 1396 در نمایشگاه بین المللی تبریز و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت.

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo