مهندس فرزین مقدم جانشین مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در ششمین جلسه هماهنگی نمایشگاه ششم از دبیران کمیته خواستار شد راهکار های خود را جهت کنترل هزینه های نمایشگاه پیش رو ارائه دهند

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo