جزئیات رویداد

اهمیت راه اندازی شبکه زیست بانک ذخیره سلولی و ملکولی در استان

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 10 مهر 1400 30 : 10
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 19 آبان 1400 30 : 10
  • ظرفیت باقی مانده : 29