جزئیات رویداد

استفاده از فناوری های کشاورزی دقیق بمنظور کنترل و کاهش تلفات و ضایعات محصولات زراعی

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 20 مهر 1400 18 : 12
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 15 آبان 1400 19 : 12
  • ظرفیت باقی مانده : 47