فناور فناوران میترا ارتباطات ( احسان سرور ) با کدملی/شناسه ملی 10200421610 به شماره گواهی R2018-34282 در هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی-مجازی حضور یافته است.
عنوان طرح نوع طرح نوع فناوری
سامانه های USSD احسان سرور فروش نوآوری و فناوری های صنایع خودرو و قطعه سازی و ماشین سازی
سامانه های سازمانی احسان سرور فروش نوآوری و فناوری های صنایع خودرو و قطعه سازی و ماشین سازی
logo