هزینه های ثبت نام نهمین نمایشگاه نوآوری و و فناوری ربع رشیدی