تـکمیـل پرسـشـنامه مربوطه، مرکز “ نوآوری اینترنت اشـیاء آیوتیک”

ادامه

برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo