آشنایی باروش های تامین مالی صنایع بزرگ،SME ها و شرکت های فناور(رینووست)

  • هزینه ثبت نام : رایگان
  • تاریخ شروع ثبت نام : 26 مهر 1401 00 : 00
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 05 آبان 1401 20 : 14
  • ظرفیت باقی مانده : 237
  • لینک وبینار مجازی : https://evnd.co/BAhfi