شرایط و ضوابط شرکت در رویداد های نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
متقاضیان محترم توجه داشته باشند قبل از هرگونه اقدام نسبت به رزرو رویداد به نکات ذیل دقت کافی داشته باشند :