نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در راستای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان و با رویکرد توسعه و تجاری سازی فناوری برگزار می گردد.

اولین دوره برگزاری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی به سال 1384 تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech و با حضور 159 طرح فناورانه برگزار شد.

دومین نمایشگاه با عنوان نمایشگاه فناوری نو و پیشرفته ایران پس از یک وقفه 9 ساله در سال 1393 با حضور تقریبی حدود 600 طرح فناورانه با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید برگزار گردید.

سومین نمایشگاه با بازنگری در اهداف با رویکرد توسعه و تجاری سازی به صورت بخش به بخش حوزه های مختلف فناوری در سال 1394 برگزار گردید در این دوره از نمایشگاه بیش 970 طرح فناورانه (70 طرح خارج استانی) حضور داشته و بخش جشنواره در این دوره با رویکرد جدید و با مشارکت تیم اعزامی از معاونت علمی و فناوری در 3 مرحله برگزار گردید.

چهارمین نمایشگاه در سال 1395 با حضور بیش از 1500 طرح برگزار گردید در این نمایشگاه طرح ها در 3 سطح ایده، توسعه و تجاری سازی و فروش تفکیک و تلاش گردید کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی اختصاصی انجام گردد در این دوره برای اولین بار 24 طرح از خارج کشور حضور یافتند.

پنجمین نمایشگاه (1396) در جهت برندسازی در سطح ملی و بین المللی با تغییر نام به نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی – رینوتکس (RINOTEX 2017) و با رویکرد دریافت هزینه جهت افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه شکل گرفت در این دوره 26 رویداد همزمان با مشارکت ذی نفعان حوزه های مختلف برگزار گردید در این دوره دبیرخانه نمایشگاه موفق به جلب توجه مسئولین دولتی و بخش خصوصی جهت مشارکت بیشتر در برگزاری این نمایشگاه گردید به گونه ای که جوایز 3 نفر برتر از 15 نفر برگزیده جشنواره توسط یکی از کارآفرینان استان تقبل و پرداخت گردید.

ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) با رویکرد «تجاریسازی فناوری، معرفی نیازهای فناورانه کشور در شرایط تحریم به فناوران حاضر در نمایشگاه و بهره گیری از ظرفیت همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی» شکل گرفت. حضور گسترده وزارت دفاع، وزارت علوم و استقبال گسترده مقامات ملی و استانی نشان از ارتقاء سطح کیفی نمایشگاه داشت. ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکت های دانش بنیان و برگزاری 28 رویداد مهم، تورهای صنعتی و همچنین تسهیل در فرآیند ثبت نامی، دریافت الکترونیکی گواهی نامه های حضور در نمایشگاه و اسکان کامل فناوران از تلاش های ستاد اجرایی این نمایشگاه بود.

هفتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی- (RINOTEX 2019) در سال 1398 در چهار بخش: ایده های فناورانه و طرح های استارتاپی، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه و در 18 زون تخصصی برگزار گردید.

هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی(RINOTEX 2020) ، در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان و نیازمندی های فناورانه از تاریخ 22 آذر لغایت 4 دی ماه 1399 بدلیل شرایط ویژه کرونایی، به شکل مجازی برگزار شد.

نهمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی(RINOTEX 2021)نیز در 21 زون تخصصی و در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان، و نیازمندی های فناورانه از تاریخ 17 لغایت 21 آبان ماه 1400 به شکل حضوری – مجازی برگزار شد.

نمایشگاه رینوتکس 2022 در 11 زون تخصصی و در چهار بخش شامل ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان، و نیازمندی های فناورانه از تاریخ 2 لغایت 6 آبان ماه 1401 به شکل حضوری برگزار شد.


رینوتکس 2023 امسال در 12 زون تخصصی- کاربردی در بخش‌های ایده‌های فناورانه، توسعه و تجاری‌سازی، فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان، نیازمندی‌های فناورانه و خدمات تجاری‌سازی و مشاوره از تاریخ 17 الی 20 آبان‌ماه در نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار خواهد شد.


جدول آمار نمایشگاه و جشنواره های پیشین

عنوان اولین دومین سومین چهارمین پنجمین ششمین هفتمین هشتمین نهمین دهمین مجموع
تعداد طرح واصله به نمایشگاه 159 593 973 1713 1732 1612 3222 787 1241 1710 13742
تعداد طرح خارج از استان - - 72 597 354 433 456 161 195 83 2351
تعداد طرح خارج از کشور - - 0 24 20 11 7 - 3 - 65
تعداد طرح برتر منتخب جشنواره - 15 9 9 15 11 20 13 3 3 98
تعداد تفاهم نامه و قرارداد منعقده - 40 125 - 32 28 211 - 68 100 604
تعداد کارگاه آموزشی و نشست های تخصصی - - 26 28 26 28 27 30 61 66 295
بازدید مقامات ملی - - 6 - 67 29 50 - 7 80 239
تعداد کل بازدید کننده عمومی - - 10000 20000 80000 50000 100000 120000 35000 60000 475000
کشور هاو نهاد های بین المللی شرکت کننده - - 1 6 10 6 2 - 2 - 27
نیازمندی های فناورانه - - - - - 175 325 112 110 130 852