تیم برگزاری

0

یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

10

دهمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

9

نهمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

8

هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی-مجازی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

7

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

6

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

5

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناورری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

4

چهارمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

3

سومین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره

2

دومین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایش برگزار کنندگان جشنواره