برگزار کنندگان

نمایشگاه بین المللی تبریز سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی استانداری آذربایجان شرقی

حامیان

بخش دولتی

بخش خصوصی

logo