14 الی 17 آذر ساعت 13-19

آدرس برگزاری نمایشگاه: تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز