اطلاعیه

از تـمام فـناوران محترم حوزه الکترونیک، میکرو الکترونیک، هـوش مصـنوعی،IT، اینترنت اشیا (IOT) و تمام افراد علاقه مند به مباحث هوشمند سازی خواهشمند است با مراجعه به سایت https://survey.porsline.ir/s/wYzB5Q9
و تـکمیـل پرسـشـنامه مربوطه، مرکز “ نوآوری اینترنت اشـیاء آیوتیک” را در خصوص شکل دهی زیست بوم استارتاپی تخصصی اینترنت اشیا و شـنـاخت افـراد حقـیقـی و حقـوقـی فـعال در این حوزه همراهی کنند.