تخفیف ویژه 70% ویژه شرکت های دانش بنیان

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با مشارکت صندوق نوآوری شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 70% تخفیف در نظر گرفته است، به اینگونه که فناوران پس از اتمام نمایشگاه هزینه های پرداختی را طی نامه ای از صندوق نوآوری شکوفایی درخواست می نمایندو 70% هزینه پرداختی را صندوق عودت می نماید.