بازدید از آزمایشگاه های صنایع معدنی دانشگاه صنعتی سهند

گزارش تصویری بازدید رییس ستاد اجرایی نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی به همراه مدیرعامل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال غرب کشور