نمایشگاه اول

اولین نمایشگاه ، تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech در سال 1384 با حضور 159مجموعه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز به منظور ارائه و معرفی طرح ها، ایده ها و محصولات دانش محور از سوی شرکت کنندگان برگزار گردید.

اولین نمایشگاه ، تحت عنوان نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران Hi-tech در سال 1384 با حضور 159مجموعه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز به منظور ارائه و معرفی طرح ها، ایده ها و محصولات دانش محور از سوی شرکت کنندگان برگزار گردید.


برگزار کنندگان

برگزار کنندگان نمایشگاه رینوتکس

حامیان

حامیان داخلی و خارجی