نمایشگاه دوم

دومین نمایشگاه فناورهای پیشرفته ایران پس از یک وقفه 10 ساله در سال 1393 با حضور تقریبی 600 طرح فناورانه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید این دوره از نمایشگاه سازمان محور و توزیع طرح ها به صورت پراکنده انجام شده بود.

 

عنوان دومین
تعداد طرح واصله به نمایشگاه 593
تعداد کل طرح حاضر در نمایشگاه 573
تعداد طرح برتر منتخب جشنواره 15
تعداد تفاهم نامه و قرارداد منعقده 40

 


برگزار کنندگان

برگزار کنندگان نمایشگاه رینوتکس

حامیان

حامیان داخلی و خارجی